Nezařazené

Kvalitná dielo

Seminárna práca preukazuje Vašej schopnosť používať s odbornou literatúrou, adekvátnym spôsobom argumentovať, logicky vystavať text a dodržiavať všetky formálne náležitosti. Táto úloha je písomný úloha, ktorú študent prezentuje svoje teoretické alebo praktické znalosti na vysokej škole. Je najčastejšie zadávanú úlohou na VŠ. Tiež spolu so semestrálne, tvorí predprípravu študenta na písanie záverečných úloh, ako sú bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné úlohy a iné. Napísať také  ktoré dielo je kvalitné, je oveľa ťažšie, ako napísať pár referátov zo strednej školy.

Dostatok literárnych zdrojov

Seminárna práca a zvolenie témysi pripravíme dostatok literatúry a literárnych zdrojov, ktoré budeme využívať pri jej používaní. Štúdium samotných zdrojov predchádza písaní tejto úlohy. Vysoké školy kladú dôraz na odbornú stránku takto zadaných úloh. Tento výtvor má obvykle rozsah od 5 – 15 normovaných strán (záleží od predmetu a vyučujúceho). Píše sa na danú tému, v ktorom má študent preukázať svoje vedomosti, spôsob zhromažďovania informácií a ich vyhodnocovanie. Jazyk je odborný a je potrebné dbať na používanie termínov z daného odboru.